Nejnovější zprávy: ​Rekord pokořen! Návštěvníci Beskydských rekordů vystoupali přes 10 tisíc metrů! Centrem Ostravy prošel první průvod hrdosti gayů a leseb

Byznys

Jaroslav Kania: Kraj hospodařil v roce 2017 s přebytkem

Hospodaření Moravskoslezského kraje skončilo, stejně jako v roce 2016, v přebytku. Pro Magazín PATRIOT to uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania (ANO), který má na starosti právě finance.

Jaroslav Kania Foto: MSK

"Rozpočet Moravskoslezského kraje ke konci roku 2017 vykazoval přebytek ve výši 1,4 mld. Kč, což v poměru ke skutečným výdajům kraje za rok 2017 činí 6,9 %," uvedl Jaroslav Kania.

Na tomto pozitivním výsledu hospodaření se podílely zejména inkasované daňové příjmy, jejichž nárůst je celorepublikově spojen s pokračujícím ekonomickým růstem, efektivnějším výběrem daní ze strany státu, vysokou zaměstnaností a rostoucími platy v ekonomice.

Zůstatek finančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2017 činil 3,7 mld. Kč (z toho zůstatek peněžních fondů činil 0,3 mld. Kč). Část tohoto zůstatku ve výši 1,0 mld. Kč již byla použita pro sestavení rozpočtu na rok 2018. Další část zůstatku ve výši 1,6 mld. Kč byla účelově zapojena do rozpočtu roku 2018 k úhradě závazků z konce roku 2017.

Zbývající část ve výši 0,8 mld. Kč představuje zůstatek neúčelový. Tyto finanční prostředky budou využity zejména k financování rozvojových projektů, část prostředků bude použita k posílení účelových peněžních fondů kraje.

Příjmovou stránku rozpočtu kraje nejvíce ovlivňují přijaté dotace, které tvořily v roce 2017 zhruba 70 % všech příjmů kraje. Na tuto skutečnost mají zejména vliv dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se zejména o dotaci na přímé náklady na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, obcemi a soukromými subjekty ve výši 10,6 mld. Kč a o dotaci na sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve výši 1,3 mld. Kč. Tyto dotace jsou účelově vázané a objevují se tak ve stejné výši ve výdajové části rozpočtu kraje. Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2017 celkem dotace v úhrnné výši 1,06 mld. Kč. Oproti roku 2016 se jedná o pokles, který je způsobený vysokou srovnávací základnou roku 2016, způsobenou významným objemem přijatých dotací za projekty realizované v rámci skončeného programového období 2007 – 2013.

Z pohledu zdrojů určených na zajištění fungování kraje a jeho rozvoj jsou pro kraj nejvýznamnější příjmy ze sdílených daní dle zákona o rozpočtovém určení daní. Meziročně došlo, zejména díky pokračujícímu růstu ekonomiky a opatřením zavedeným Ministerstvem financí (elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení) k jejich zvýšení o 9,5 %.

Hlavní část rozpočtu kraje tvoří běžné výdaje. Tyto dosáhly v roce 2017 hodnoty 18,6 mld. Kč. Kapitálové (investiční) výdaje byly ve výši 1,4 mld. Kč. Objemově nejvýznamnější položkou ve výdajích jsou každoročně výdaje na přímé náklady na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, obcemi a soukromými subjekty, které v roce 2017 dosáhly výše 10,6 mld. Kč. Tvoří tak součást běžných výdajů rozpočtu kraje a byly plně kryty z obdržených dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V roce 2017 Moravskoslezský kraj pokračoval v přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Oproti roku 2016 došlo k mírnému nárůstu skutečných výdajů na realizaci těchto projektů, a to na 0,8 mld. Kč. Přestože se řada zejména investičních projektů v roce 2017 již přesunula z fáze přípravy do fáze realizační, byl objem skutečných výdajů stále ovlivněn zpožděním na straně řídících orgánů v prvních letech programového období 2014+.

K objemově nejvýznamnějším projektům patřily v roce 2017, stejně jako v roce 2016, tzv. „kotlíkové dotace“, s objemem proplacených prostředků 0,26 mld. Kč. Na reprodukci majetku kraje bez využití evropských finančních zdrojů pak kraj v roce 2017 vydal dalších 0,6 mld. Kč.

Kraj ve svém rozpočtu rovněž počítal s výdaji na zajištění dopravní obslužnosti drážní i autobusovou dopravou a tyto dosáhly ve skutečnosti výše 1,6 mld. Kč, přičemž ze státního rozpočtu kraj obdržel na pokrytí těchto výdajů dotaci 0,2 mld. Kč. Na zajištění chodu příspěvkových organizací směřovaly prostředky ve výši 2,2 mld. Kč. Samostatnou oblastí jsou dotační programy, a to zejména v oblasti sociálních věcí, regionálního rozvoje, životního prostředí, cestovního ruchu a školství. Na dotační programy bylo z rozpočtu kraje v roce 2017 vyčerpáno přes 1,2 mld. Kč.

V roce 2017 došlo k dalšímu snižování zadluženosti kraje, kdy celková zadluženost kraje k 31. 12. 2017 činila 2,025 mld. Kč. Výše zadluženosti je ovlivněna pravidelnými splátkami jistin úvěrů od Evropské investiční banky (úvěry čerpány do roku 2015, nyní jsou ve fázi splácení) a dále nízkým čerpáním úvěru

od ČSOB a.s. určeného na krátkodobé předfinancování dotací u projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a státního rozpočtu.

Moravskoslezský kraj má zpracován mezinárodní rating od společnosti Moody´s, který je každoročně přehodnocován. Poslední ratingová analýza byla vydána dne 1. 6. 2017 a kraji byl potvrzen rating na úrovni A2 se stabilním výhledem. Pro udržení ratingu kraje na současné úrovni je zástupci této společnosti doporučováno dlouhodobě nepřekročit poměr dluhu k provozním příjmům nad úroveň 22 %. V roce 2017 hodnota ukazatele dosáhla hodnoty 9,9 %, přičemž pročet vycházející z parametrů schváleného rozpočtu na rok 2017 počítal, že jeho hodnota naopak vzroste na 14,6 %.

Tato skutečnost podpoří udržení ratingového hodnocení minimálně na stávající úrovni, přičemž k přehodnocení dojde v jarních měsících letošního roku. Současně tento objem zadluženosti kraje umožní bezproblémové plnění fiskálního pravidla definovaného v zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti pro územní samosprávné celky.

Moravskoslezský kraj dbá o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Rozpočet Moravskoslezského kraje odráží priority a programové plány vedení kraje definované ve VIZI 2024 - Nová energie. Aby bylo možné v budoucnu realizovat objemově významné investiční akce, které přesahují jak rámec rozpočtu stanoveného na daný rok, tak rámec střednědobého výhledu rozpočtu, rozhodlo zastupitelstvo kraje v roce 2017 o zřízení účelového peněžního Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, ve kterém budou kumulovány zdroje pro financování budoucích významných projektů.

V roce 2017 bylo do fondu vloženo 100 mil. Kč z přebytku hospodaření kraje za rok 2016. Na letošním březnovém zasedání zastupitelstva kraje pak bylo rozhodnuto o vložení 270 mil. Kč – jedná se nečerpané prostředky, které byly v minulosti alokovány v rozpočtu kraje na nákup pozemků pro Průmyslovou zónu nad Barborou. V červnu pak zastupitelstvo kraje bude rozhodovat o posílení zdrojů tohoto fondu o dalších 100 mil. Kč, a to z neúčelového přebytku hospodaření kraje za rok 2017.

Z výše uvedeného je patrné, že Moravskoslezský kraj může díky své finanční situaci bez problémů dostát všem svým závazkům včetně úhrad dluhové služby a může ze svých výdajů také realizovat obnovu svého majetku, aniž by docházelo k prohlubování zadlužení kraje. Konzervativní přístup k sestavování a řízení rozpočtu včetně použití zásady opatrnosti umožňují stabilní rozvoj kraje a tvorbu rezerv, nutných k případnému použití v obdobích méně příznivého ekonomického vývoje.

Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2017 byla předložena členům zastupitelstva kraje na jejich zasedání dne 14. 3. 2018. Detailně bude hospodaření kraje za rok 2017 popsáno v Závěrečném účtu Moravskoslezského kraje, který bude předložen na zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 14. 6. 2018.

Foto dne