Nejnovější zprávy: Z městských jatek v Ostravě bude galerie. Přestavba by mohla začít letos Fotbalová nostalgie: Baníkovci děkovali prvním mistrům z roku 1976

Byznys

SmVaK investuje 20 milionů do čističky vod v Orlové

Více než dvacet milionů korun bude letos směřovat na dvě stavební akce do čistírny odpadních vod v Orlové. Díky vybudování dešťové zdrže bude možné zachytit při přívalových deštích větší objem vody a následně ji vyčistit.

Foto: SmVaK

Investice má tedy jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí. Díky vybudování linky zahušťování kalu a homogenizační nádrže vyhnilého kalu bude umožněno efektivnější nakládání s touto surovinou.

Odpadní vody jsou v Orlové odváděny jednotnou kanalizací. To způsobuje problémy v okamžicích přívalových dešťů, kdy na čistírnu směřuje větší objem vody, než je její hydraulická kapacita. Dochází tak k zatěžování vodoteče, kam voda odtéká.

Díky vybudování dešťové zdrže s objemem 875 kubických metrů bude možné tuto vodu v případě prudkého deště zachytit a po jeho konci přečerpat do čistírenského procesu a vyčistit. Náklady přesáhnou 10 milionů korun, hotovo by mělo být do konce roku.

Dešťová zdrž za osmnáct milionů korun byla vybudována v loňském roce také v areálu čistírny odpadních vod v Novém Jičíně.

„Čistírna v Orlové také nemá v současnosti nainstalováno zařízení k zahuštění přebytečného kalu, který při čištění vzniká a následně je čerpán do vyhnívací nádrže. Kal produkuje bioplyn, který je následně ve větších čistírnách naší společnosti v kogeneračních jednotkách využíván k výrobě tepla a elektřiny. Například čistírna v Orlové je energeticky soběstačná z dvaceti procent a po instalaci zahušťování se soběstačnost ještě zvýší,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Během stavební akce za devět milionů korun bude vybudována linka zahuštění přebytečného kalu s rotačním zahušťovačem a veškerou další technologií (vřetenové čerpadlo, čerpadlo zahuštěného kalu, atd.), upravena bude stávající čerpací stanice směsného kalu.

„Vybudujeme také železobetonovou kruhovou homogenizační nádrž s objemem 50 metrů kubických s veškerým technologickým vybavením. Bude mít průměr 3,6 metru a hloubku 5,5 metru. Kal bude čerpán z uskladňovací nádrže novým čerpadlem,do homogenizační nádrže, a poté na odvodňovací linku,“ vysvětluje Tlolka.

Kal je vodní suspense produkovaná v průběhu čistírenského procesu. Jeho složení je dáno složením odpadní vody a technologickými parametry procesu čištění. Odloučením volné vody gravitačním, nebo strojním způsobem, se kaly zahušťují.

Zpracováváním organických kalů ve vyhnívacích nádržích se kaly stabilizují. Stabilizace probíhá metanizací, kdy dochází k produkci bioplynu, k úbytku organické hmoty a uvolnění vody. Je snížen výskyt patogenních mikroorganismů. Dobře zpracovaný (vyhnilý) kal je nepáchnoucí, dobře odvodnitelný.

Po odvodnění je používán jako substrát pro výrobu kompostů a hnojiv. Odvodněný má koncentraci sušiny 25-30 %.

Foto dne