Nejnovější zprávy: Evropská unie pomůže Moravskoslezskému kraji v době po-uhelné Opavský fotbal v ohrožení? Město se bude zabývat hospodařením klubu

Byznys

SmVaK investuje desítky milionů do vodovodů i kanalizací v Bohumíně

Několik významných modernizačních akcí vodohospodářské infrastruktury proběhne letos v Bohumíně.

Ilustrační foto: SmVaK

Kromě vodovodní a kanalizační sítě bude rekonstruována například kanalizační čerpací stanice, finance poplynou také do technologií v místní čistírně odpadních vod. Některé stavby budou dokončeny letos, další přejdou do další stavební sezóny.

Jedním z cílů je koordinovat modernizaci vodohospodářské infrastruktury s plánovanými stavebními projekty města.

V Blatné ulici v bohumínské části Skřečoň dojde k modernizaci vodovodní i kanalizační sítě a související infrastruktury. Stavba je koordinována se záměrem města opravit místní komunikaci v oblasti. Litinový vodovodní řad z počátku sedmdesátých let vykazuje zvýšenou dynamiku poruch.

Potrubí v délce 611 metrů bude nahrazeno novým z vysokohustotního polyetylenu, přepojeno bude také 35 plastových vodovodních přípojek. Náklady dosáhnou téměř 4,5 milionu korun. Hotovo by mělo být do konce roku. Kanalizační potrubí v lokalitě z poloviny sedmdesátých let minulého století vede souběžně s vodovodním řadem.

Technický stav potrubí odpovídá době jeho provozu, vykazuje proto známky koroze a opotřebení. Dochází k zaplavování potrubí balastními vodami a zeminou, což dále zatěžuje navazující stokovou síť.

„Vyměníme zhruba 590 metrů stávajícího betonového potrubí, ale také patnáct revizních šachet. Zároveň zrekonstruujeme 56 kanalizačních přípojek v celkové délce 150 metrů s domovními revizními šachtami, které se nacházejí na veřejném prostranství,“ popisuje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. Náklady dosáhnou téměř 16 milionů korun. Hotovo by mělo být do konce roku.

Za dva a půl milionu bude rekonstruován také litinový vodovodní řad z počátku sedmdesátých let minulého století v Novém Bohumíně v Okružní ulici. Důvodem akce je zvýšená poruchovost potrubí a související rekonstrukce kanalizace v místě. Téměř 160 metrů litinového potrubí bude vyměněno za potrubí z tvárné litiny s vnitřní výstelkou, přepojeno bude také pět vodovodních přípojek. Hotovo bude do konce roku.

Ve stejné lokalitě bude modernizována kanalizace z konce sedmdesátých let minulého století, která vykazuje známky opotřebení v podobě koroze a netěsností. Náklady dosáhnou zhruba 4,8 milionu korun. Rekonstruováno bude 163 metrů stok a 60 metrů kameninových přípojek, vyměněno bude pět revizních šachet a rekonstruovány další tři domovní revinzí šachty. Hotovo bude do konce roku.

Zahájena bude letos také výměna vodovodních řadů v Bohumíně – Záblatí v oblasti ulic Sokolská, Bezručova a Na Pískách z přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Důvodem je především vysoká inkrustace potrubí, která způsobuje omezení kapacity sítě a nedostatečný tlak při zvýšených odběrech.

„Výměna potrubí navíc díky lepším tlakovým a průtokovým poměrům umožní napojení nových odběratelů v souvislosti s koncepcí rozvojových ploch určených pro výstavbu obytných domů, jak plánuje město Bohumín,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Bude vyměněno 1800 metrů litinových řadů za potrubí z vysokohustotního polyetylenu, přepojeno 76 plastových vodovodních přípojek a upravena navazující infrastruktura. Nové potrubí bude vedeno převážně ve stávající trase. Náklady přesáhnou 11 milionů korun. Stavba bude letos zahájena, pokračovat se bude v příštím roce.

V Revoluční ulici v Záblatí bude rekonstruována v letošním roce také kanalizace. Stávající kanalizační stoky a původní betonové revizní šachty vykazují známky opotřebení a koroze. Infrastruktura je tak zatěžována balastními vodami a pozvolným naplánováním zeminy do stoky.

„Modernizováno 235 metrů kanalizace, přepojeno 12 kanalizačních přípojek a sedm uličních vpustí, rekonstruováno 10 revizních šachet. Náklady přesáhnou šest milionů korun. Hotovo bude ke konci října,“ vysvětluje Tlolka.

V Bohumíně bude letos také rekonstruována technologie kanalizační čerpací stanice v Šunychelské ulici za osm milionů korun a hrubé předčištění v čistírně odpadních vod za téměř tři miliony korun.

Foto dne