Byznys
04/02/2022 Václav Menšík

Jak ochránit rodinný majetek? Svěřenské fondy jsou řešením

Vladimír Pryček

Institut svěřenského fondu je v Česku relativně novým nástrojem, který díky svému širokému uplatnění získává na stále větší popularitě. V ostravské společnosti Empisto finance & svěřenské fondy s. r. o. Tomáše Galuse a Martina Bohoňka od roku 2017 založili desítky svěřenských fondů. Pomohli tak klientům vyřešit řadu životních situací a ochránit jejich majetek v souhrnné výši blížící se jedné miliardě korun.

„Mezi nejčastější situace, ve kterých efektivně využíváme svěřenské fondy, patří ochrana rodinného majetku, náhrada zákonné dědické posloupnosti, nástupnictví ve firmách a alternativy předmanželských smluv a společného jmění manželů,“ upřesňuje advokát Filip Hladiš, který se na svěřenské fondy dlouhodobě specializuje.

Ochrana klíčového majetku pro rodinu

Řada podnikatelů se dostala do fáze, kdy vybudovali úspěšnou firmu i rodinné zázemí a nyní si uvědomují, že i podnikání, které perfektně fungovalo po celá desetiletí, se může dostat do velkých problémů. Zkušený manažer ví, že musí řídit všechna rizika a ze všeho nejvíc chce ochránit majetek klíčový pro rodinu.

Pokud se v tuto chvíli obrátí na Empisto, specialisté ve spolupráci s advokátem podrobně a diskrétně analyzují jeho situaci i potřeby a poté navrhnou individualizované řešení.

Jeden z možných postupů ochrany rodinného jmění popisuje Tomáš Galus, jednatel společnosti: „Klientovi založíme svěřenský fond a do něj vyčleníme rodinné jmění – nejčastěji nemovitosti a další majetek vyšší hodnoty. Majetek ve svěřenském fondu spravuje správce, kterého si klient zvolil a rodina jej pouze užívá. Proto jej v případě problémů v podnikání klienta nelze postihnout v rámci exekuce nebo insolvence.“

Náhrada zákonné dědické posloupnosti nebo závěti

S rodinným majetkem souvisí také dědická řízení, závěti i další instituty dědického práva, které mohou přinést řadu obtíží a sporů. Prostřednictvím založení svěřenského fondu se lze většiny problémů vyvarovat.

Majetek vyčleněný do svěřenského fondu se dědickému řízení zcela vyhne a bude s ním naloženo podle statutu svěřenského fondu, tedy podle zakladatelova přání. Budoucí zůstavitel tak předejde nejen sporům v rámci dědického řízení, ale i nákladům dědického řízení a může se za života naprosto svobodně rozhodnout, že svůj majetek předá pouze některým svým dědicům a některé může třeba zcela vynechat.

Přenechání fungující společnosti nástupcům

V současné době ukončuje aktivitu první generace úspěšných porevolučních podnikatelů. Ti se často setkávají se situací, že jejich potomci nemají zájem aktivně se podílet na podnikání. Pokud by takový podnikatel svou společnost neprodal, mohla by se po jeho smrti dostat do situace, že by jí vlastnilo více potomků původního zakladatele, kteří k podnikání společnosti nemají jakýkoli vztah ani kompetence.

Důsledkem takto nepřipraveného předání společnosti mohou být rodinné spory a postupný krach společnosti. Proto se nabízí řešení vložit firmu do svěřenského fondu s jasnými pravidly pro nástupce.

„Vědomí, jak bude v budoucnu s firmou, kterou desítky let budovali, naloženo, je pro klienty velmi osvobozující a často jim to umožní rozvinout podnikání novým směrem,“ potvrzuje Martin Bohoněk.

Jak dodává Filip Hladiš, svěřenský fond dává podnikateli možnost do něj společnost jako celek vyčlenit, určit osobu správce – profesionála, který se o společnost bude starat, a stanovit, že zisk společnosti bude spravedlivě rozdělován dle přání zakladatele mezi potomky.

Potomci se tak nebudou muset aktivně podílet na chodu společnosti, a přitom jim budou plynout benefity, které bude podnikání přinášet. Společnost tak nebude mít rozdrobenou vlastnickou strukturu a bude jí řídit profesionální manažer.

Svěřenský fond jako alternativa předmanželských smluv

Svěřenský fond může být i variantou řešení předmanželských smluv a jiného režimu Společného jmění manželů. Založí-li si jeden či oba z manželů před uzavřením manželství svěřenský fond a vyčlení do něj majetek či firmu, pak se tento majetek řídí pouze statutem fondu, může sloužit zakladateli či jiným jím určeným osobám, a zcela se tak vyhne společnému jmění manželů. Takovýto majetek pak není třeba v případě rozvodu či úmrtí jednoho z manželů jakkoli vypořádávat.

Empisto si v osobách majitelů a spolupracujícího advokáta zakládá na absolutní diskrétnosti, důvěře a své dobré pověsti. Mgr. Hladiš to závěrem podtrhuje: “Je nutno zdůraznit, že svěřenské fondy nezakládáme pro ochranu majetku vůči věřitelům ve chvíli, kdy již zakladatel dluhy má a není schopen svou situaci řešit. Svěřenský fond je primárně nástroj prevence a pouze jeho včasné založení může tato rizika eliminovat do budoucna.“

Pokud hledáte transparentní, efektivní a legální způsob, jak ochránit svůj majetek a řídit rizika spojená s podnikáním, obraťte se na Empisto finance & svěřenské fondy s. r. o.

Sdílejte článek