Nejnovější zprávy: ​Po remízách chceme bodovat naplno, avizuje opavský kouč Balcárek Štramberk má další lákadlo pro turisty: nové Muzeum Šipka

Společnost

Objev roku! Pod Madonou z Těrlicka byla vzácná 500 let stará gotická malba

​Při včerejším udílení cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro na zámku Lemberk zazářil také počin nominovaný ostravským pracovištěm.

Foto: npu.cz

V kategorii objev/nález roku zvítězil objev pozdně gotické deskové malby Madony z Těrlicka. Ocenění získala Římskokatolická farnost Těrlicko a restaurátorky Romana Balcarová a Lenka Helfertová.

Při restaurování obrazu z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci byla odkryta unikátní pozdně gotická desková malba. Objev významně prohlubuje znalosti o umění daného období na území České republiky, naprosto ojedinělá byla i koncepce restaurování, kdy z jednoho díla vznikly dva svébytné celky.

Odborné pracoviště v Ostravě nominovalo za loňský rok v kategorii obnova památky/restaurování obnovu Knurrova paláce ve Fulneku. V kategorii objev/nález roku byl nominován objev pozdně gotické deskové malby Madony z Těrlicka.

Objev pozdně gotické deskové malby Madony z Těrlicka

O uctívaném obrazu Panny Marie s Ježíškem z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci se původně soudilo, že pochází ze 17. století. Malba totiž byla z velké části překryta mladšími doplňky – textilní výšivkou a papírovými a kovovými aplikacemi, na obraze byly také zavěšeny drobné votivní dary.

Vzhledem ke špatnému technickému stavu měly být obraz i aplikace restaurovány. Po sejmutí aplikací však bylo zřejmé několikeré přemalování obrazu.

Podrobný restaurátorský průzkum posléze prokázal, že se na dřevěné desce pod přemalbami dochovala souvislá vrstva vysoce kvalitní pozdně gotické temperové malby z doby kolem roku 1500, kterou lze považovat za dílo z okruhu vratislavského malíře a řezbáře Jakoba Beinharta.

Po odstrojení obrazu bylo nutné přepracovat koncepci restaurování a způsob prezentace díla. Zejména kvůli velmi špatnému stavu dřevěné podložky, která byla silně degradovaná, a způsobu uchycení aplikací pomocí hustě zatlučených drobných hřebíčků přímo do gotické desky bylo rozhodnuto, že restaurátorský zásah proběhne ve dvou krocích – zrestauruje se pozdně gotická desková malba a současně bude vytvořena kopie votivního obrazu.

Z jednoho uměleckého díla tak během čtyř let (2015–2018) vznikly dva obrazy. Stěžejním úkolem restaurátorů bylo časově a technicky náročné zpevňování silně poškozené dřevěné podložky gotické malby. Po celoplošném odkryvu mladších přemaleb a zlacení byla zrestaurována také gotická malba.

Po okrajích výjevu se dochovalo původní puncování, což ukazuje na skutečnost, že formát pozdně gotického obrazu zůstal nezměněný a kompozice je celistvá. Obraz bude do konce října 2019 vystaven v kostele sv. Václava v Ostravě.

Novověké textilní, papírové a kovové aplikace musely být umístěny na novou desku, jež je kopií dřevěné středověké podložky s barevnou vrstvou malby z 19. století. Tento obraz byl po sestavení a zarámování umístěn zpět do kostela v Těrlicku-Kostelci.

Znalost pozdně gotické tvorby na území České republiky je značně neúplná. Objev malby Madony z Těrlicka je tedy velmi významný nejen z hlediska památkové péče, ale také z hlediska umělecko-historického.

Včerejším vyhlášením cen se uzavřelo půlroční hodnocení akcí a projektů realizovaných nebo dokončených v roce 2018. Na jaře letošního roku nominovali odborníci NPÚ garantující památkovou péči v jednotlivých regionech za každý kraj jeden až dva dobré příklady památkové obnovy, záchrany, prezentace nebo nálezu.

Celkem se sešlo 24 nominací, z toho 14 památkových obnov či restaurátorských počinů, 3 objevy/nálezy, 3 prezentační počiny a 4 zachráněné památky. Komise hodnotitelů sestavená z odborníků z Národního památkového ústavu a dalších spolupracujících institucí pak na společném zasedání nominace vyhodnotila a navrhla generální ředitelce vítěze v jednotlivých kategoriích.

Ti obdrželi kromě medaile také diplom, roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.

Ocenění symbolizované bronzovou medailí bylo uděleno odbornou porotou ve čtyřech kategoriích – obnova památky/restaurování, v kategorii objev/nález roku, dále prezentace hodnot a záchrana památky. Za obnovu Památníku Tomáše Bati ve Zlíně byl oceněn autor projektu Petr Všetečka a statutární město Zlín.

Za objev pozdně gotické deskové malby Madony z Těrlicka získala ocenění Římskokatolická farnost Těrlicko a restaurátorky Romana Balcarová a Lenka Helfertová.

V kategorii prezentace hodnot zvítězila skupina odborníků za projekt Historie v terénu – Litvínovsko. Za záchranu Dřevěnky v Úpici bylo oceněno město Úpice. Ocenění pro osobnost památkové péče za celoživotní přínos v oblasti péče o kulturní dědictví převzal akademický sochař Andrej Šumbera.

Zvláštní cenou generální ředitelky NPÚ v podobě stříbrné medaile byla oceněna městská část Praha 7 za celkovou obnovu vodárenské věže na Letné v Praze, obec Štědrá za obnovu zámku Štědrá a město Jaroměř za obnovu mostu Dr. Miroslava Tyrše v Jaroměři. Cenu Památky děkují, o jejímž laureátovi rozhodla veřejnost v internetovém hlasování, získalo město Polička za restaurování mariánského sloupu v Poličce.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.