Proměny kraje
17/07/2020 Petr Broulík

Kostel, jehož trámy pamatují Jana Žižku, se dočkal rekonstrukce

​Slavnostní mší svatou se po šestnácti měsících otevře rekonstruovaný dřevěný kostel sv. Michaela Archanděla v Řepištích.

Střecha kostela dostala při opravě nový dřevěný šindel a restaurátorskými opravami prošel mobiliář kostela včetně varhan.

O kostele, který pamatuje husity, a jeho opravě s námi hovořil jeho farář Adrian Wykręt.

Jak dlouho se kostel opravoval a co všechno prošlo rekonstrukcí?
Revitalizace dřevěného kostela v Řepištích probíhala od dubna 2019 do konce června 2020. Samozřejmě, že přípravné práce generální opravy probíhaly mnohem dříve. Na samotném projektu se začalo pracovat už v roce 2015.

Podoba kostelíku v roce 1975

Jaké má dřevěný kostel vzácnosti či unikátnosti? Čím je třeba v oblasti jedinečný?
Obnově kostela předcházel archeologický výzkum, při němž byly objeveny například hroby pod základy kostela. to svědčí o existenci hřbitova ještě před stavbou samotného kostela v jeho dnešní podobě. Odlišnou podobu předchůdce dnešního kostela dokládají také nově objevené části základů v jiné poloze, než jsou ty současné, zejména v prostoru sakristie. Pozoruhodným nálezem je také cihelná hrobka ve střední části lodi, která tak doplňuje již dříve známou kryptu pod presbytářem kostela.

Jaký byl rozsah obnovy kostela?
Samotná obnova zahrnula sanaci kamenného základového zdiva z valounů. Po sejmutí šindelového pláště byly vyměněny poškozené trámy roubení lodi, zejména západní strany, kam dlouhodobě zatékalo. Ostatní strany roubení lodi, presbytáře a sakristie, byly pouze výběrově doplňovány. V jižní vstupní předsíni bylo cihelné zdivo zpětně vyměněno za dřevěné roubení. Opravena byla dolní část konstrukce věže a z větší části také její zvonové patro, stejně jako konstrukce sanktusníku. Krov zůstal v podstatě bez zásahu, s tím, že vazné trámy byly posíleny o středový průvlak. Byla repasována všechna okna, jejich rámům a obložkám byla vrácena původní barevnost, u vnitřních dveří do sakristie a předsíně bylo obnoveno fládrování, z větší části byla navrácena vnitřní kamenná dlažba.

Lidé si všimnou jistě především nového šindele na kostele…
Po opravách roubení a dalších dřevěných konstrukcí byl kostel znovu pokryt a opláštěn smrkovým šindelem ve světlé barvě bližší původnímu stavu. Šindelem byly opět opatřeny i cibule obou věží, čímž kostel získal oproti předchozímu stavu s oplechováním autentičtější podobu. Restaurátoři obnovili kazatelnu, hlavní oltář, mramorování poprsně kruchty a jejích podpůrných sloupů. Dále byly restaurátorsky opraveny varhany. Pro kostel byly odlity nové zvony z pravé zvonoviny, starší železné, pocházející z doby po druhé světové válce, budou součástí expozice dochovaných prvků v krovu kostela.

Na trámech ve věži kostela jsou také nápisy. Co znamenají?
Během obnovy byl prováděn průzkum zachovaných nápisů na trámech nesoucích hlavní věž v prostoru krovu. Bylo dokumentováno celkem dvaašedesát nápisů psaných křídou nebo tužkou, přičemž často novější převrstvovaly starší. Jedná se o nápisy, které psali zvoníci, když vyzváněli zemřelým - zapsali vždy jejich jméno a datum pohřbu. Méně často se objevují záznamy o opravách kostela. První nápis je z roku 1883, znamená Johan Adamus zemřel dne 28. Maja 1883. Poslední je z roku 1990 a zní: NATŘENA STŘECHA A VĚŽE 1990 Šp. V rámci Moravskoslezského kraje se jedná o zatím jediný známý příklad takové praxe.

Jak jsou dřevěné trámy kostela staré?
Dendrologický výzkum v kostele umožňuje přesné datování jednotlivých dřevěných prvků kostela. Celkem bylo vyhodnoceno 21 vzorků, převážně jedlových, které ukázaly zajímavé skutečnosti. Nejstarší z nich jsou datovány do roku 1424, konkrétně se jedná o dva trámy severní strany lodi, jeden trám západní stěny sakristie a jeden trám východní strany presbytáře. Další vzorky z presbytáře ukazují na jejich raně novověký původ, ty nejstarší z dubového trámu ze spodní obtáčky jsou datovány do 1. poloviny 17. století a 90. let 17. století. Zbývající datované trámy jsou z doby další větší obnovy kostela po roce 1819, což potvrdilo již předchozí dendrochronologické datování z roku 2014, kdy byly datovány prvky horních partií lodi, krovu a věží kostela.

Jakou má kostel historii? Kdy vznikl, co zažil?
Potvrzení existence dřevěného kostela v Řepištích již v 1. čtvrtině 15. století. Tato zjištění umožňují novou zpřesněnou interpretaci stavebního vývoje kostela, dovolují učinit si představu o velkých přestavbách, které probíhaly přibližně po sto letech. Jednotlivé přestavby vždy využívaly konstrukční prvky ze starších dob, jež vtiskly kostelu dnešní, postupně se proměňující, podobu. Dřevěné trámy datované do roku 1424 řadí vznik kostela do pozdního středověku, do doby husitských válek. Pro zajímavost v tomto roce zemřel Jan Žižka. Trámy kostela v Řepištích jsou v rámci všech dřevěných kostelů v České republice zatím těmi nejstaršími, které dosud byly datovány.

Kolik stála rekonstrukce kostela?
Celkové náklady projektu byly 11 milionů korun, z čehož necelých 10 milionů je pokryto dotací z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Dále se na rekonstrukci podílel Moravskoslezský kraj, Obec Řepiště a Římskokatolická farnost Vratimov.

Kolik je v okolí podobných kostelů?
V nejbližším okolí se nacházejí dva dřevěné kostely, a to v Sedlištích a Ostravě-Hrabové. Tyto jsou však jiné architektonické podoby.

Je už vše hotovo?
V rámci samotného projektu IROP je vše hotovo, což však neznamená, že v dalším roce nebudeme pokračovat ve zbývajících opravách. Obnova kostela bude ještě pokračovat restaurováním bočních oltářů sv. Jakuba Většího a sv. Jana Nepomuckého, rovněž křtitelnice a křížové cesty, které mají být dokončeny v roce 2021.

Kdo všechno z řemeslníků na rekonstrukci pracoval?
Na náročné rekonstrukci kostela, a to jak exteriéru, tak interiéru, se podílelo více firem. Největší podíl měla Teslice CZ, pak restaurátor Jan Bittner, varhanářská dílna Dlabal-Mettner, vybavení mobiliáře Radim Heinich INTEX, Zvonařství Tkadlec Josef.

Kdy si budou moci návštěvníci kostel přes léto prohlédnout?
První mše svatá v obnoveném kostele se bude konat v neděli 19. července 2020 v 10.45 hodin, pak už pravidelně každou neděli ve stejnou dobu. Od 1. srpna do konce října 2020 bude kostel zpřístupněn v rámci projektu Otevřené chrámy vždy ve středu od 12 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 14 hodin a v neděli od 12 do 17 hodin.

Budete Vy sám vést slavnostní mši?
Ano. Po šestnácti měsících v neděli 19. července 2020 v 10.45 hodin budu sloužit mši svatou. Tato bude probíhat stejně jako každá nedělní bohoslužba, avšak bude slavnostnější, konečně v opraveném kostelíku, který je naším druhým domovem. Letos obec Řepiště oslaví 750. výročí svého založení. Při této příležitosti poděkujeme Trojjedinému Bohu za zdárné dokončení díla opravy kostela při krmášové pontifikální mši svaté za účasti apoštolského administrátora biskupa Martina Davida v sobotu 12. září 2020 v 16 hodin.

Sdílejte článek