Proměny kraje
15/12/2022 Petr Sobol

Kraj má rozpočet na příští rok. Může hospodařit až s 39 miliardami

Moravskoslezský kraj bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 14,892 miliardy korun. Počítá s příjmy 11,843 miliardy korun, výdaje by měly dosáhnout 14,892 miliardy korun.

Rozdíl, tedy 3,049 miliardy korun, pokryje z úvěrových zdrojů a také z úspor. Na dnešním jednání o tom rozhodli krajští zastupitelé.

„Rozpočet je zpracován s využitím aktuálních odborných predikcí, které očekávají recesi ekonomiky v České republice. Jeho základní prioritou je i přes výrazný růst cen energií garantovat zajištění chodu příspěvkových organizací kraje a zabezpečit zákonné povinnosti kraje, například dopravní obslužnost,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že schválený rozpočet vychází ze strategických dokumentů schválených krajským zastupitelstvem, zejména ze Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019 až 2027, a bude pokračovat v naplňování programového prohlášení rady kraje Vize 2030.

„Pro další rozvoj kraje využijeme možnosti, které nabízí nové programové období Evropské unie, a budeme pokračovat v čerpání investičního úvěru. Můžeme si tak dovolit pokračovat v plánovaných investicích,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Krajský rozpočet na rok 2023 je sice schválen ve výši 14,892 miliardy korun, očekává se však, že reálně bude kraj hospodařit se zhruba 39 miliardami korun. „Je to tak každý rok a důvod se stále opakuje. V době sestavování rozpočtu ještě není rozhodnuto o většině státních dotací do rozpočtu kraje, a není proto možné je do schvalovaného rozpočtu zařadit. Jde zejména o státní dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé vzdělávací náklady a z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování sociálních služeb. Po vydání rozhodnutí o poskytnutí těchto dotací bude rozpočet kraje upraven,“ upozornil náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Schválený rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2023 počítá s celkovými příjmy ve výši 11,843 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2022 (9,299 mld. Kč) to znamená růst o 27 procent. Navýšení je vyvoláno hlavně plánovanými vyššími příjmy z dotací od EU o 1,107 miliardy korun a ze sdílených daní o 1,297 miliardy korun.

Krajský rozpočet na příští rok počítá s celkovými výdaji ve výši 14,892 miliardy korun, což představuje růst oproti rozpočtu schválenému na rok 2022 o 24 procent. Běžné výdaje dosáhnou částky 9,974 miliardy korun. Nejvýrazněji porostou výdaje na provoz příspěvkových organizací, tyto výdaje meziročně vzrostou o 793 milionů korun, což je ovlivněno hlavně růstem výdajů na energie. Ty meziročně vzrostou o 596 milionů korun.

„Snažíme se optimalizovat provozní výdaje, protože očekáváme významný růst mandatorních výdajů kraje a jeho organizací vyvolané zejména růstem cen energií, stavebních prací a úrokových sazeb. Příspěvkovým organizacím kraj poskytne návratnou finanční výpomoc 233 milionů korun, aby jim pomohl s realizací projektů spolufinancovaných z operačních programů a aby překonaly mezidobí, než jim budou uděleny státní dotace a nemusely to řešit půjčkami,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Dodal, že téměř ve všech odvětvích Moravskoslezský kraj vyhlásí dotační programy. Bude na ně vyčleněno 622 milionů korun.

„Kapitálové výdaje by měly přesáhnout 4,918 miliardy korun. Část tvoří výdaje na projekty spolufinancované z Evropské unie, ale díky investičnímu úvěru můžeme pokračovat i s investicemi z vlastních zdrojů. A samozřejmě, budeme realizovat i energeticky úsporná opatření na budovách v majetku kraje,“ upozornil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Ve zdravotnictví budou pokračovat stavební práce na pavilonu L a na výstavbě nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě. V nemocnici Třinec se bude pokračovat přístavbou a nástavbou rehabilitace. V rozpočtu na rok 2023 jsou rovněž vyčleněny prostředky na přípravné práce na modernizaci Odborného léčebného ústavu v Metylovicích. Pro nemocnice je vyčleněno také 43 milionů korun na pořízení zdravotnické přístrojové techniky.

„Z velkých investic v odvětví dopravy můžu uvést například rekonstrukci a modernizaci silnice II/470H Severní spoj v Ostravě, rekonstrukci ulice Mitrovické v Ostravě (silnice II/478, III/4781) a také rekonstrukci mostů v Hukvaldech (ev. č. 486-011, 012) a v Polance nad Odrou (ev. č. 478-008). Dále budeme pokračovat v rekonstrukci a modernizaci silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek. V rozpočtu na rok 2023 jsou vyčleněny také prostředky na projektovou a inženýrskou přípravu celkové rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava,“ upřesnil námětek hejtmana Jaroslav Kania s tím, že rozpočet počítá i s investicemi do školství.

„Bude ukončena rekonstrukce budovy Základní školy v Opavě v Praskově ulici. Bude pokračovat rekonstrukce střední školy a domova mládeže v Ostravě-Hrabůvce a výstavba sportovní haly ve Frenštátě pod Radhoštěm. V roce 2023 jsou vyčleněny prostředky i na projektovou přípravu výstavby sportovního plaveckého bazénu při sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Dodal, že významným projektem financovaným z Operačního programu Spravedlivé transformace bude Technická a podnikatelská akademie (TPA) - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání s celkovými výdaji ve výši 1,22 miliardy korun.

Dodal, že významné finanční prostředky poputují na rozvoj infrastruktury v kulturní oblasti. „Budeme investovat do revitalizace objektu zámku Bruntál, zahájena bude také novostavba depozitáře Muzea v Bruntále. Pokračovat bude práce na dobudování infrastruktury na Zámku Nová Horka a zahájí se navazující činnosti v rámci projektu spolufinancovaného z evropských zdrojů Nová Horka – centrum tradic a zážitků. Kraj bude dále připravovat novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny v rámci projektu Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací spolufinancovaného z Evropské unie,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Jaroslav Kania s tím, že Černá kostka bude z 85 procent spolufinancována z Operačního programu Spravedlivá transformace.

V sociální oblasti bude Moravskoslezský kraj pokračovat v rekonstrukci budovy a spojovací chodby v Domově Duha v Novém Jičíně a ve výstavbě domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici. Další významnou investici v sociální oblasti představuje výstavba Domova Březiny, kde kraj vybuduje pro klienty zcela nový objekt v energeticky pasivním standardu.

Pro příští rok Moravskoslezský kraj počítá s vyšším využitím úvěrových zdrojů. Prostředky z úvěrového rámce od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia použije převážně na krátkodobé předfinancování dotací u projektů hrazených z evropských zdrojů. V roce 2023 bude zároveň pokračovat čerpání investičního úvěru od České spořitelny, a.s., tyto peníze budou směřovat na financování akcí reprodukce majetku kraje a také na částečnou úhradu vlastního podílu u vybraných evropských projektů realizovaných krajem i příspěvkovými organizacemi.

Vyšší čerpání úvěrů povede v roce 2023 k nárůstu zadluženosti. Díky další splátce části jistin dlouhodobých úvěrů od Evropské investiční banky a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia (Pozn.: Tento úvěr si MSK vzal na refinancování části jistiny úvěru od Evropské investiční banky) a stagnaci očekávaných provozních příjmů však meziročně dojde ke zvýšení hodnoty ukazatele zadluženosti podle společnosti Moody´s Investors Service o přijatelných zhruba 3,4 procenta.

„Celková výše dluhu ke konci roku 2023 se přiblíží hranici 3,9 miliardy korun. Ukazatel zadluženosti kraje podle společnosti Moody´s Investors Service vyjádřený jako podíl výše dluhu k provozním příjmům Moravskoslezského kraje mírně překročí hodnotu jedenácti procent ke konci roku 2023. Podle ratingové agentury by tento ukazatel totiž neměl dlouhodobě překročit dvacetiprocentní hranici, což s přehledem dodržíme,“ konstatoval moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Krajští zastupitelé na svém dnešním jednání schválili také Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2024 až 2026. Střednědobý výhled rozpočtu je nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku. Schválený výhled zajistí naplňování cílů strategických dokumentů Moravskoslezského kraje. Pro jejich zajištění jsou maximálně využity možnosti spolufinancování z evropských finančních zdrojů, státního rozpočtu, případně dalších subjektů. Po poklesu ekonomiky v roce 2023 je v období výhledu počítáno s predikovaným obnoveným růstem, a tím vyvolaným meziročním zvyšováním inkasa sdílených daní. Moravskoslezský kraj bude dále udržovat nízkou zadluženost, která podle ukazatele Moody´s nepřekročí 16 procent

Sdílejte článek