Proměny kraje
24/03/2022 Petr Sobol

Rybník Štěpán na Hlučínsku prochází velkou proměnou. Podívejte se, jak bude vypadat

Bagry a další stavební technika obsadily evropsky významnou lokalitu Děhylovský potok – Štěpán na Hlučínsku, která je součástí evropské soustavy NATURA 2000.

Přírodní rezervaci je nutné „omladit“. Záchrana tohoto cenného území potrvá ještě zhruba rok a půl.

Moravskoslezský kraj na revitalizaci této lokality spolupracuje s regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Správou CHKO Poodří. Získal na to 36milionovou dotaci z evropských peněz.

„Kombinací sucha a zabahněním rybníka Štěpán začal rybník silně zarůstat a zazemňovat se. Plocha volné vodní hladiny byla zhruba poloviční než dříve. Zhoršilo se tak nejen jeho hospodářské využití, ale zároveň dochází k postupnému snižování diverzity cenných biotopů a k úbytku druhů na ně vázaných. Na Štěpánu je patrná expanze kotvice plovoucí, která má v rybničním sedimentu bohatou zásobu semen. Pro udržení vyváženého rybničního ekosystému s volnou vodní hladinou je velmi důležité extenzivní rybníkářství, tedy chov ryb zaměřený především na využití přirozených potravních zdrojů, bez kterého by rybník rychle zarostl rákosem,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Dodala, že nejdůležitější částí projektu je odbahnění rybníka. Uskuteční se tak, aby byly co nejméně vyrušovány zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin a živočichů. „Sediment z rybníka bude proto těžen pouze z vodní hladiny. Zvodnělé rákosiny a plochy s výskytem vzácných rostlinných druhů ponecháme bez zásahu. Nově tu vznikne pobřežní pásmo stojatých vod s velmi mírným sklonem a také dva nové ostrovy z vytěženého sedimentu pro hnízdění ptáků a rozmnožování plazů,“ řekla radní Zdenka Němečková Crkvenjaš s tím, že ostrovy budou odděleny hlubší vodou a oploceny. „To proto, aby se sem nedostala divoká prasata a šelmy, které ohrožují hnízdící ptactvo,“ vysvětlila radní Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Požádala občany, turisty a cyklisty, kteří v této lokalitě rádi tráví volný čas a chodí sem odpočívat, o pochopení a trpělivost. „Na čas se toto místo promění ve staveniště, budou tady ve větší míře jezdit nákladní auta a možná i cesty budou kvůli odvozu sedimentů znečištěné. Prosím o shovívavost, firma, která realizuje zakázku, má dostatečnou kvalifikaci i reference. Proto věříme, že dočasná dopravní zátěž a omezení rekreačního využití bude vyváženo zachováním rybníka na další desetiletí,“ uzavřela radní Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Evropsky významná lokalita Děhylovský potok – Štěpán byla ustanovena nařízením vlády v roce 2012, a tvoří tak součást evropské soustavy NATURA 2000. Nejcennější částí této lokality je přírodní rezervace Štěpán, která tu byla vyhlášena už v roce 1994. Předmětem její ochrany je stejnojmenný rybník s přilehlým mokřadem patřící do bývalé jilešovicko-děhylovské rybniční soustavy.

Z botanického hlediska jsou tu nejcennější porosty vodních makrofyt se silnými a stabilními populacemi kotvice plovoucí a nepukalky plovoucí. V rámci Slezska je zde zcela jedinečný výskyt skřípiny kořenující, voďanky žabí a žabníku trávolistého. Biodiverzita měkkýšů, vážek i brouků dosahuje národního významu. V rybníku žije stabilní populace piskoře pruhovaného – archaické ryby s úhořovitým tvarem těla, u které se vyvinulo tzv. střevní dýchání jako adaptace na život ve vysychajících vodách.

Na území rezervace se vyskytuje jedenáct druhů obojživelníků. V mokřadních rákosinách a na hrázi ve starých listnatých stromech hnízdí řada vzácných ptáků (např. hohol severní, bukáček malý, bukač velký), další druhy byly pozorovány na tahu (např. vodouš rudonohý, bekasina otavní, rybák černý).

Sdílejte článek